SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Company profile

SBS a.s. – SILNÁ SPOLOČNOSŤ

SBS a.s. je najväčšou slovenskou inseminačnou firmou s podielom na domácom trhu viac ako 80%. Ponúka rôzne služby a produkty na podporu chovateľov mliečneho aj mäsového dobytka. SBS a.s ponúka inseminačné dávky býkov, ktoré spĺňajú širokú škálu požiadaviek chovateľov mliečneho i mäsového dobytka, či už sa zameriavajú na produkciu, zdravie, typ, zložky alebo iné znaky dôležité pre Vašu farmu. Vlastný plemenársky program SBS a.s. sa zameriava na dominantné plemená: holstein, red holstein a simentál.

MISIA SBS a.s.

Podporovať produktivitu a ziskovosť chovateľov mliečneho aj mäsového dobytka cestou špičkovej genetiky a ďalšími doplnkovými službami a produktami.

ZDROJ ŠPIČKOVEJ GENETIKY

Vo vlastnom šľachtiteľskom programe SBS a.s. využíva najlepší dostupný genetický materiál rôzneho pôvodu bez nežiadúcich haplotypov známych v čase nákupu. Hlavný dôraz pri selekcii býkov je kladený  na najdôležitejšie produkčné znaky ako je NetMerit, produkcia mlieka, obsah tuku a bielkovín, vysoko funkčný typ a efektívne parametre zdravia a reprodukcie. Býci z portfólia SBS a.s. sa nepredávajú len na Slovensku ale aj v mnohých krajinách na celom svete.

SBS a.s. – STRONG COMPANY

SBS a.s.is the largest Slovak A.I. company and is owned mostly by farmers. Company provides various services to support dairy and beef cattle breeders in Slovakia with a share in the domestic market of more than 80%.

SBS a.s. main mission is to enhance the productivity and profitability of dairy and beef producers, via providing superior genetics and additional products and services.

SBS a.s. has a variety of dairy genetics to meet any producer's goal for their herd - production, type, components, health and many other traits important especially for your business.

SBS a.s. breeding program is focused on dominant dairy and dual-purpose breeds: Holstein, Red Holstein and Simental.

SOURCE OF SUPERIOR GENETICS

In its breeding programs SBS a.s. uses the best possible genetic material of varied origin and without any negative haplotypes known at the time of purchase. The main emphasis on bull selection is given to important production features such as NetMerit, milk production, fat and protein content with a highly functional type and effective reproductive and health parameters. Bulls from SBS a.s. production portfolio are sold not only in Slovakia but also in many countries around the world.