SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Projekty

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“