SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

GDPR

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY a.s., IČO: 35706660 pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom vybavenia vašej požiadavky a skvalitnenia našich služieb. Sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka a ku komunikácii s Vami.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom webovej stránky neposkytne tretej strane s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR.

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi prevádzkovateľom a Vami. V prípade odoslania vášho dopytu na webovej stránke nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracúvali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na žiadosť zákazníka (napr. emailom) budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť SBS a.s. ich nebude ďalej spracúvať.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónnom čísle 0905 544 903, 0918 688 604  alebo e-mailom na adrese sbs@sbsas.sk.